Jak poprawnie napisać aneks do umowy najmu

Jak poprawnie napisać aneks do umowy najmu

Wiele umów, szczególnie tych, które dotyczą nieruchomości i innych przedmiotów o dużej wartości, jeszcze w trakcie ich obowiązywania może wymagać wprowadzenia pewnych zmian. Jednak nie zawsze wymagana jest zmiana samej umowy. W wielu przypadkach wystarczy napisać aneks do umowy. Zwykle umowy zawierają zapis, że wszelkie zmiany dotyczące jej treści muszą być zawarte w formie pisemnej. Oznacza to, że również aneks musi być w ten sposób spisany.

Czy zawsze wystarczy spisanie aneksu, czy są sytuacje, w których konieczna jest zmiana umowy?
Jak należy napisać aneks do umowy najmu, aby był ważny? Co musi zawierać? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w tym krótkim artykule.

Czym jest aneks do umowy najmu

Właściwie przygotowany i poprawnie spisany aneks do umowy najmu może:

  • uchylać postanowienia zawarte w umowie,
  • dodawać do umowy nowe postanowienia,
  • zmieniać postanowienia, które zostały zawarte w trakcie podpisywania pierwotnej umowy.

Zgodnie z powyższym wyliczeniem, za pomocą aneksu można dokonać zmian treści umowy właściwie w dowolny sposób, jeśli tylko odpowiada on obydwu stronom i obydwie strony umowy wyrażą zgodę na dokonanie tych zmian. Przykładowymi elementami umowy często zmienianymi przez aneksy są np. wartości kwot stanowiących podstawę najmu, zakres prac, do którego zobowiązuje się którakolwiek ze stron w związku z podpisaną umową, czy wreszcie można za pomocą aneksu zmienić czas trwania umowy najmu lokalu lub dowolnej rzeczy, która jest przedmiotem umowy najmu.

Co bardzo istotne – nie istnieje żaden przepis, który liczbowo ograniczałby możliwość podpisywania aneksów. Można np. na podstawie umowy najmu spisanej na jeden miesiąc podpisywać kolejne aneksy, które będą podstawą wynajmu na wiele lat, bez konieczności zmieniania pierwotnej umowy.

Najważniejszym ograniczeniem obowiązującym przy podpisywaniu aneksu do umowy najmu jest konieczność zachowania tych samych stron umowy. Oznacza to, że nie treścią aneksu nie może być zmiana stron.
Innym obowiązkiem jest zachowanie formy notarialnej umowy. Oznacza to, że jeśli pierwotna umowa została spisana w obecności notariusza i potwierdzona jego sygnaturą, aneksy również muszą być spisywane w tej formie, aby były ważne.

W jakiej formie powinien być zawarty aneks do umowy najmu

Aneks do umowy najmu powinien być zawarty w takiej samej formie, w jakiej została zawarta podstawowa umowa. Oznacza to, że jeśli umowa podstawowa została sporządzona w formie pisemnej, aneks do niej również wymaga formy pisemnej. Analogicznie jest w przypadku umowy zawartej ustnie. Wtedy również aneks powinien być zawarty ustnie. Ze względu na ciężar gatunkowy i wartość przedmiotu, którego dotyczy umowa, zarówno sama umowa najmu, jak i aneks do umowy najmu najczęściej sporządza się w formie pisemnej.

O czym należy pamiętać podpisując aneks do umowy najmu

Podpisanie aneksu do umowy najmu to zwykle prosta czynność. Zwykle określa się w nim tylko to, czego dotyczy zmiana, pozostawiając informację, że reszta zapisów umowy najmu nie ulega zmianie. Oto najważniejsze rzeczy, które powinny zostać zawarte w aneksie do umowy najmu:

  • jakiej umowy aneks dotyczy – numer umowy, data i miejsce jej podpisania,
  • strony podpisywanego aneksu (muszą być zgodne ze stronami umowy),
  • przedmiotu, jakiego dotyczy umowa i zmian, które za pomocą aneksu są do niej wprowadzane,
  • data, od której zaczynają obowiązywać zmiany dokonane przez aneks i przestają obowiązywać zapisy zawarte w umowie (lub we wcześniejszych aneksach).

Oczywiście, najważniejszą częścią, którą musi zawierać aneks do umowy najmu, jest ta, która mówi o zmianach, które aneks wprowadza. Najlepiej opisując zmiany używać określeń, które są zawarte w pierwotnej umowie, aby uniknąć wszelkich niejasności i późniejszych problemów, które z takich niejasności mogą wyniknąć.
Dobrą praktyką jest cytowanie zapisów oryginalnych, a następnie wprowadzania nowych ich nowego brzmienia. Np. „Strony ustalają, że czas trwania umowy najmu określony w umowie na 12 miesięcy i upływający z dniem 31 stycznia 2021 roku ulega przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy, które upływają z dniem 31 stycznia 2022 roku”.